வயலின் – Violin

வயலின் – Violin

வயலின் (பிடில்) என்ற நரம்பு இசைக்கருவி பழங்காலத்தில் பிடில் (fiddle) என்று வழங்கப்பட்டது. இன்று அரங்கிசைக்கு இன்றியமையாத துணை (பக்கவாத்திய) கருவியாக இது விளங்குகின்றது.

The violin is one of the most popular stringed instruments and is a crucial part of any orchestra. Its fretless fingerboard and soft, soulful tone make it a beautiful sounding instrument. The violin made its way to South India in the 18th century, where it found a home in Carnatic Music. The Western and Carnatic violins are very similar to each other; the main differences being the tuning and a completely different style of technique. The Carnatic violin is usually used to accompany a vocalist and it has become a vital part of a Carnatic concert.

Ramanan Nathan

The Carnatic violin is taught at the DTKC by Ramanan Nathan, a young violinist who has been playing violin for the past 14 years. Ramanan completed his arangetram in 2011, under the tutelage of his guru; Shri Durai Balasubramanium. Subsequently, he has performed and accompanied at many prestigious venues; and has led and arranged many musical ensembles over the past few years. Ramanan has been teaching violin to his students at the DKTC for the past 3 years now; many of which have been very successful in their violin OFAAL examinations. Additionally, Ramanan is also fully trained in the Western Style of violin; having completed his grade 8 in 2016.