அரையாண்டு பரீட்சை 2018

தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவையின் அரையாண்டு தமிழ்ப் பரீட்சை இன்று எங்களது பாடசாலையில் இடம்பெற்ற வேளை.