சரஸ்வதி பூசை 2014

இன்று பாடசாலையில் சரஸ்வதி பூசை இடம்பெறும், ஏடு தொடக்க விரும்புபவர்கள் மற்றும் காலில் சலங்கை கட்டவிரும்புபவர்கள் 11.30am க்கு பின்பு வந்து செய்து கொள்ளலாம்