நத்தார் விடுமுறை

19 Dec 2011 தொடக்கம் 02 Jan 2012 ஆம் திகதி வரை நத்தார் விடுமுறை, பாடசாலை திறக்கப்படமாட்டது