மாவீரர் நாள் 2015

வரும் சனிக்கிழமை 21/11/2015 மாவீரர் நாள் நினைவு தமிழ்ப் பாடசாலையில் இடம்பெறும், காலையில் இடம்பெறும் அனைத்து கலை வகுப்புக்களும் வழமைபோல் இடம்பெறும்.

For the people of Tamil Eelam and for Tamils living in many lands and across distant seas, the 27th of November is the day on which they remember, honour and mourn those who have given their lives in the struggle for Tamil Eelam. It is the day marked by the  death of Shankar in 1982 – the first death of a cadre of the Liberation Tigers of Tamil Eelam. Since then, more than 50,000 have given their lives so that their brothers and sisters may live with self respect and in freedom
Parameswara Junction-