மாவீரர் வார தொடக்க நிகழ்வு

டார்ட் போர்ட் தமிழ் அறிவியற் கழகதில் எமது தாய் நாட்டிற்காக தமது இன்னுயிரை தியாகம் செய்த தேசத்தின் புதல்வர்களை நினைவுகூரல், வரும் நவம்பர் மாதம் 19ஆம் திகதி மாவீரர் வார தொடக்க நிகழ்வாக நிகழ இருக்கின்றது.

nov27_tamilschool