அரையாண்டுத் தேர்வு 2017

மழலையர் நிலை தொடக்கம் வளர்தமிழ் 7 வரையான அரையாண்டுத் தேர்வு இன்று எங்களது பாடசாலையில் இடம்பெற்றது. மழலையர் நிலை மற்றும் பாலர் நிலைக்கு அவர்களுக்கான ஆசிரியர்களால் வடிவமைக்கப்படட வினாத்தாள்கள் வழங்கப்படடன.