ஆசிரியர் பயிற்சி செயலமர்வு 2018

தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவை மேலாளர் திருமதி நகுலேசுவரி அரியரட்ணம் அவர்களுடன் நமது தமிழ்ப் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் பயிற்சி செயலமர்வு 2018 இல் கலந்துகொண்டபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்.