கென்ட் தீயணைப்பு உறுப்பினர்களுடனான பெற்றோர் மாணவர்கள் சந்திப்பு