மாணவர்கள் @ தமிழ் அறிவியற் கழகம்

இவ் பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள புகைப்படங்கள் அன்றாடம் மாணவர்கள் பாடசாலையில் எவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றார்கள், எப்படி அவர்களின் வகுப்பறைகள் அமைக்கப்படுள்ளன, எவ்வாறு அவர்கள் சக மாணவர்களுடன் உட்கார்ந்து பயில்கின்றார்கள் என்று காட்டும் புகைப்படங்கள் இவை.