மீண்டும் தமிழ்ப் பாடசாலைக்குச் செல்வோம்

#கலை வகுப்புகள் மற்றும் #மழலையர் நிலை வகுப்புகள் மாத்திரம் இப்போதைக்கு நேரடியாக ஆரம்பிக்கும். அடுத்து வரும் மாதத்தில் இருந்து மற்ற வகுப்புகளும் பாடசாலையில் ஆரம்பிக்கும் முற்கூட்டிய அறிவித்தலின் பின்பு. #tamil
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.