கிளி/பிரமந்தனாறு மகா வித்தியால மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் மற்றும் பாதணிகள் வழங்கல்